Username : Password :

ขนส่งทางเครื่องบิน และทางเรือ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ เป็นบริการขนส่งทางทะเล โดยมีการให้บริการขนส่งทางเรือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ LCL Service
เป็นการขนส่งแบบรวมตู้กับลูกค้าท่านอื่น จึงต้องมีการแพคกิ้งอย่างดี ระยะเวลาการนำส่งประมาณ 30 – 60 วัน บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ทางเรือ ไปต่างประเทศแบบ Door to port ให้บริการรับพัสดุภัณฑ์ถึงหน้าบ้านท่าน พร้อมบริการจัดการเอกสารการส่งออกและการบรรจุพัสดุภัณฑ์อย่างถูกต้อง และนำส่งถึงที่หมาย ณ ท่าเรือที่ประเทศปลายทาง เหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบและพัสดุภัณฑ์มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่ การคิดราคาเป็นคิวบิกเมตร 
2. ขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ FCL Service
เป็นการขนส่งแบบลูกค้าเหมาตู้ไปเองคนเดียวคิดราคาตู้ขนาด 20"feet (ประมาณ 28-32 CBM), 40"feet (ประมาณ 56-64 CBM), 40 HQ (ประมาณ 64-72 CBM)

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนการส่งออก( link new page)
PLUS EXPRESS CO.,LTD 2012 All right reserved.